Україна – привабливий ринок для інвестицій

Інвестиції є основним локомотивом розвитку економіки будь-якої держави. Найважливіший фактор, що впливає на їх збільшення, – формування в країні оптимального клімату для інвесторів. Основним репером якості вирішення даного питання в будь-якій країні є фактичні обсяги інвестицій, що надходять, у тому числі в балансуючий ринок електроенергії України, і належна ефективність їх використання. Провідну роль в створення найбільш привабливих умов для вкладення коштів в економіку грає правильно вибудувана державна політика, яка передбачає формування організаційних, правових, інвестиційних умов для залучення коштів зовнішніх і внутрішніх інвесторів.

Підхід до питання залучення інвестицій та формування інвестиційної привабливості країни в Україні

Дослідженню питань інвестиційної привабливості країни присвячена величезна кількість робіт. Однак дана проблема вимагає постійного переосмислення з урахуванням динаміки змін та факторів впливу зовнішнього і внутрішнього характеру:

 • показників розвитку світової економіки;
 • геополітичної ситуації;
 • інших обставин.

Практика показує, що успішний розвиток будь-якої держави неможливий при диспропорції розвитку її регіонів, економічної нестабільності, зростанні інфляційних очікувань і нестабільному курсі національної валюти, відсутність розвинутого середнього і малого бізнесу. Комплексно вирішити дані питання, залучаючи інвестиції в розвиток промисловості, може тільки уряд.

Українські вчені поки не прийшли до єдиної думки про те, що підпадає під визначення «інвестиційний клімат». Ряд найбільш популярних підходів зведений для ознайомлення в таблицю 1.

Таблиця 1. Підходи економістів до визначення поняття
Таблиця 1. Підходи економістів до визначення поняття "інвестиційний клімат"

Узагальнюючи вищесказане, можна сформулювати таке визначення. Інвестиційний клімат – це специфічна система якісних і кількісних показників, які найбільш повно характеризують соціальний, політичний, економічний розвиток країни.

У вітчизняній практиці питання інвестиційного клімату розглядають найчастіше саме в контексті інвестиційної привабливості (ІП). Оскільки вона є ключовим параметром інвестиційного клімату в державі. Інвестиційна привабливість – сукупність факторів, що перешкоджають або сприяють процесу внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку суб’єкта господарювання, регіону, держави в цілому. З урахуванням даного визначення інвестиційної привабливості параметрами, що надають основний вплив на її рівень, можна вважати ті, які перераховані на мал.1

Мал. 1. Фактори впливу на інвестиційну привабливість держави, регіону і суб'єкта господарювання
Мал. 1. Фактори впливу на інвестиційну привабливість держави, регіону і суб'єкта господарювання

Питання, що стосуються інвестиційної привабливості, розглядаються на рівні країни в цілому або групи держав (ЄС, Південно-Східної Азії).

Як правило, інвесторами до прийняття рішення про інвестиції в промисловість або аграрний сектор додатково аналізуються наступні характеристики інвестиційної привабливості:

 • стан кредитно-фінансової системи;
 • статус, що надається іноземному інвестору;
 • стан продуктивних сил;
 • інвестиційна активність жителів (купівельна спроможність);
 • рівень існуючої інвестиційної інфраструктури;
 • доступність іноземних інвестицій.

Значно рідше дослідження проводять на регіональному рівні. Хоча регіональна інвестиційна привабливість робить відчутний вплив на формування прибутковості вкладень, виникнення інвестиційних ризиків (венчурні інвестиції), інших питань.

Фактичні обсяги інвестицій в економіку нашої держави

Первинне уявлення про стан справ дає таблиця 2.

Таблиця 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України в 2002-2019 роках
Таблиця 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України в 2002-2019 роках

Згідно з визначенням, прийнятим OECD, прямі інвестиції розглядаються як міжнародні інвестиції в тих випадках, коли резидент, який виступає в ролі прямого інвестора, вкладає кошти в реципієнта (конкретне підприємство, розташоване в іншій країні).

В МФУ використовується дещо інша формулювання: «довгострокове вкладення нерезидентами в економіку держави».

З таблиці видно, що в цілому спостерігається збільшення прямих інвестицій з частковими їх спадами в окремі роки. Все спади обумовлені внутрішніми політичними та економічними кризами в країні, за винятком 2009 року (світова криза). На жаль, неможливо визначити чітку тенденцію до зростання або зниження обсягів. Це прекрасно ілюструє мал. 2.

Мал. 2. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій за 2002-2019 рр. (тис. доларів США)
Мал. 2. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій за 2002-2019 рр. (тис. доларів США)

Слід зазначити, що вкладення в економіку нашої держави в XXI столітті істотно перевищують інвестиції України в економіку третіх країн. Оцінка держав-інвесторів по вкладеним сумами приведена на рис. 3

Рис 3. Країни, з яких надходять прямі інвестиції в Україну
Рис 3. Країни, з яких надходять прямі інвестиції в Україну

Аналізуючи інвестиції в Україну за країнами, можна побачити, що лідируючі позиції займає Кіпр.

В умовах всесвітньої тенденції на глобалізацію доцільно оцінювати інвестиційну привабливість держави не тільки за внутрішніми показниками, а й в порівнянні з іншими державами. Це дозволяє більш точно визначити вузькі місця внутрішнього ринку інвестицій.

Таблиця 3. Позиції України у всесвітніх рейтингах за 2014-2019 рр.
Таблиця 3. Позиції України у всесвітніх рейтингах за 2014-2019 рр.

Таблиця 3 містить інформацію, яка вказує, яке місце наша країна займає в загальносвітових рейтингах. З нього видно, що Україна поліпшила показники по ряду критеріїв:

 • індекс, що характеризує економічну свободу;
 • рейтинг ставлення до корупції;
 • рейтинг Doing Business, який визначає, наскільки легко вести бізнес в країні.

На жаль, по окремих позиціях спостерігається незначне зниження.

Незважаючи на те, що по значній кількості позицій, що включаються до світових рейтингів, спостерігається позитивна динаміка (наприклад, інвестиції в сонячну енергетику в Україні), інвестиційна привабливість держави дещо знизилася (до рівня 2016 року). На це вплинуло зниження індексу інвестиційної привабливості (ІІП) (рис. 4).

Мал. 4. Індекс інвестиційної привабливості України за 2009-2019 рр.
Мал. 4. Індекс інвестиційної привабливості України за 2009-2019 рр.

Цим значенням оцінюється ставлення бізнесу до інвестиційного клімату, що склався в державі:

 • <3 – негативний;
 • 3 ≤ ІІП < 4 – нейтральне;
 • ≥4 – позитивне.

Падіння ІІП обумовлено (згідно з оцінкою OECD) наступними факторами:

 • політична нестабільність;
 • відсутність судової та земельної реформ;
 • значна корупція;
 • дефіцит кваліфікованого персоналу.

В якості позитивних змін у формуванні бізнес-клімату в Україні відзначаються:

 • лібералізація законодавства, що регулює питання обігу валюти;
 • стабільність гривні;
 • зменшення рівня інфляції;
 • плідну співпрацю з МВФ.

Розглянута інформація дозволяє констатувати, що інвестиційна привабливість нашої країни за десять останніх років покращилась, зокрема, в плані інвестицій в альтернативну енергетику, але дуже незначно. Проривних змін добитися не вдалося.

В умовах курсу країни на євроінтеграцію, перебудови економіки держави з урахуванням стандартів єдиної Європи, розвиненої корупції, зростаючої інфляції, економічної і політичної нестабільності та інших несприятливих факторів Україні потрібні дієві і швидкі реформи. Підвищення ІП має стати одним з пріоритетних напрямків. Уряд прекрасно розуміє завдання, що стоять перед державою, і докладає максимум зусиль щодо стимулювання внутрішніх та зовнішніх вкладень в економіку, включаючи зелену енергетику України.

Ваш надійний діловий партнер в Україні

Щоб ваші інвестиції в економіку України були максимально захищені, забезпечили гарантований прибуток і своєчасне повернення вкладених коштів, необхідно мати надійного і перевіреного партнера. Ним може стати українська компанія «Авенстон», заснована в 2007 році. Почавши діяльність як бізнес з розробки елементів для виготовлення сонячних модулів, підприємство суттєво просунулося в цьому напрямку. Наші співробітники спеціалізуються на супроводу інвестицій в перспективні розробки в сонячній енергетиці, інших областях відновлюваних джерел енергії, впровадженні новітніх технологій ВДЕ.

Крім згаданого, компанія розвиває свою діяльність по інших напрямках. Створені незалежні структурні підрозділи, спеціалізацією яких стали:

 • інвестування (в першу чергу в проекти, пов’язані з ВДЕ);
 • інжиніринг;
 • консалтинг.

На даний момент наша група компаній представляє технічний і фінансовий консультаційний центр з стійкою позитивною діловою репутацією. Ми готові надати потенційним партнерам і замовникам, приватним і інституціональним інвесторам оптимальні, всебічно виважені рекомендації, підтримку щодо будь-яких питань, які стосуються фінансування та залучення зовнішніх джерел фінансування проектів. У кожному конкретному випадку вибудовується оптимальна бізнес-модель, яка забезпечує акумулювання сил і засобів на отриманні найкращого результату, мінімізації ризиків для партнерів і інвесторів.

Ми готові взяти на себе управління проектами в галузі впровадження ВДЕ. Кожен проект опрацьовується індивідуально, з урахуванням специфіки вирішуваних завдань. Співпраця з нами дозволяє інвесторам, які увійдуть в ринок України сьогодні, вже завтра мати максимальні дивіденди від своєчасно і правильно вкладених коштів. Незважаючи ні на що, міжнародне співтовариство оцінює нашу країну як майданчик, що володіє необхідною інвестиційною привабливістю та широкими можливостями її підвищення.

 

Ключові напрямки діяльності Авенстон

Промислові сонячні електростанції

Будуємо мережеві промислові сонячні електростанції для роботи по "зеленому" тарифу або продажу електроенергії через систему аукціонів. Наземні сонячні електростанції "під ключ" - проект, генпідряд, підключення до мереж.
Дізнатися більше

Комерційні сонячні електростанції

З 2010 року виконуємо повний комплекс робіт по розробці проєктів, будівництву та сервісному обслуговуванню сонячних фотоелектричних електростанцій всіх типів. Величезний практичний досвід будівництва сонячних електростанцій для бізнесу.
Дізнатися більше

Плавучі сонячні електростанції

Ми пропонуємо всі необхідні послуги та інноваційні рішення для впровадження плавучих сонячних електростанцій (FPV) в Європі та на Близькому Сході. Технічні консультації, проектування та послуги EPC під ключ.
Дізнатися більше

Системи накопичення електроенергії

Повний спектр послуг по впровадженню технологій зберігання енергії (BESS) для сонячних електростанцій та інших об'єктів ВДЕ, промисловості і комерційного сектора. Девелопмент, проєктування, будівництво та введення в експлуатацію.
Дізнатися більше

Інженерні системи та мережі

Зовнішнє та внутрішнє електропостачання; освітлення і відеоспостереження; опалення, вентиляція і кондиціонування. Проектування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи будь-якої складності. Супровід проектів та впровадження рішень "під ключ".
Дізнатися більше

Системи резервного живлення та ДБЖ

Надаємо послуги з встановлення сучасних джерел безперервного та резервного живлення для комерційних підприємств. Проєктування, встановлення і сервіс ДБЖ малої та середньої потужності. Резервні системи електропостачання.
Дізнатися більше

Обладнання для сонячних електростанцій

Авенстон має багаторічний досвід у постачанні обладнання і матеріалів на будівельні майданчики проєктів ВДЕ. Вартість обладнання та вибір оптимального графіка доставки можуть бути ефективно оптимізовані фахівцями нашої компанії.
Дізнатися більше

Експлуатація і сервіс

Подовжуємо термін служби об'єктів ВДЕ, збільшуємо їхню прибутковість, оптимізуємо продуктивність та експлуатаційну доступність, знижуємо операційні витрати. Планове та позапланове технічне обслуговування, гарантія, сервіс.
Дізнатися більше