Основні моделі договорів при реалізацій проектів ВДЕ

Проекти в галузі відновлюваної (альтернативної) енергетики часто є не зовсім прозорими і зрозумілими для потенційних учасників. Одне з питань, що виникає найбільш часто, яке вимагає роз’яснення та уточнення – це можливість реалізації проекту, використовуючи схему (модель) ЕРС-підряду (як варіант – ЕРСМ-підряду) при будівництві сонячних електростанцій. Мета даної публікації – дати точне визначення, що таке модель договору ЕРС або ЕРСМ, їх різновиди, переваги та недоліки для замовника і підрядника, а також особливості використання на практиці.

Реалізація інвестиційних проектів: основні моделі договорів, особливості їх застосування

У світовій практиці будівництва і реалізації різних проектів використовуються різні види договорів, які регулюють відносини у сфері управління і контролю будівництвом. Вони ж можуть застосовуватися і в випадках реалізації проектів сонячної енергетики в Україні. При цьому можна виділити основні види договорів, які охоплюють і регулюють всі стадії процесу будівництва (проектування, проведення поставок, будівельно-монтажні роботи) сонячних електростанцій:

 • ЕРС-договір – абревіатура від англійського словосполучення «engineering, procurement, construction» (в перекладі – інжиніринг (проектування), поставки, будівництво)
 • ЕРСМ-договір – абревіатура від англійського словосполучення «engineering, procurement, construction management» (в перекладі – управління інжинірингом, поставками, будівництвом)
 • EPCS-договір – абревіатура від англійського словосполучення «engineering, procurement, construction supervision» (в перекладі – інжиніринг (проектування), поставки та контроль над будівництвом)
 • РСМ-договір – абревіатура від англійського словосполучення «project construction management» (в перекладі – управління будівництвом)

Обов’язково слід мати на увазі, що в класифікації договорів будівництва відсутня однаковість або стандартизація умов, які були б закріплені законодавчо – цього немає ні на міжнародному, ні на національному рівні. Наприклад, якщо говорити про ЕРС-договір на будівництво сонячних електростанцій, то він єдиний, в якому досить точно і однозначно обумовлені тверда ціна і терміни, а також той момент, що саме підрядник бере на себе всі ризики і всі обов’язки по відношенню до об’єкта будівництва. У той же час в інших видах договорів часто спостерігається змішання умов – як між собою, так і з умовами ЕРС-договору.

В цілому, якщо проаналізувати статистику укладення договорів у випадках, коли замовнику необхідно виконати будівельні роботи повного циклу, то частіше за інших використовуються моделі договорів ЕРС або ЕРСМ.

 

Модели договоров проектов ВДЕ

Основні характеристики договору ЕРС:

 1. Тверда ціна – як показує практика, в більшості випадків вона є паушальною. При цьому необхідно відзначити, що, незважаючи на визначення ціни як твердої (паушальною), повністю не виключається такий момент, як поява кошторису в процесі розробки проекту. При цьому саме на ЕРС-підрядника покладаються будь-які перевищення вартості матеріалів, устаткування і виконуваних робіт в порівнянні з раніше обумовленою ціною. Як виняток, можуть розглядатися події форс-мажору, зміни в складі або обсязі робіт, які ініційовані замовником, а також випадки невиконання замовником зобов’язань, які були передбачені при укладенні договору ЕРС.
 2. Встановлення високої межі відповідальності підрядника – в більшості випадків значення межі відповідальності обмежено розмірами договірної ціни. Втім, можливі випадки, коли встановлена межа відповідальності становить всього лише частину ціни, визначеної договором ЕРС.
 3. Підряднику надається більша самостійність в проведенні будівельних робіт, при цьому замовник має мінімальні можливості впливу на ЕРС-підрядника (субпідрядника).
 4. Відповідно до положень договору, більшість ризиків (в тому числі ризики витрат і непередбачених витрат) покладаються на ЕРС-підрядника.

Укладення договору ЕPС в більшості випадків відбувається тоді, коли замовник не має власної служби (конструкторських чи виробничих потужностей), яка здатна здійснювати управління будівельним проектом, а також не бажає втручатися (впливати) на виконання робіт, переклавши всі ризики на безпосереднього виконавця. Крім того, договір ЕРС – це одна з основних договірних форм для реалізації проектів, фінансування яких проводиться банками або іншими фінансовими інститутами (особливо, якщо мова йде про проектне фінансування). Пов’язано це з тим, що банки, які надали кредит, прагнуть мінімізувати кількість ризиків, які покладаються безпосередньо на позичальника. Та й для прискорення терміну реалізації проектів, що працюють за зеленим тарифом, схема EPC є найбільш правильною з точки зору майбутнього власника сонячної електростанції.

Існує перелік факторів, при наявності яких підрядники не дуже зацікавлені в укладанні договорів ЕРС:

 1. Реалізація проекту іноземним підрядником в державі, що має високий ступінь політичних і економічних ризиків, зі слабко розвиненим ринком відповідних послуг, робіт і робочої сили (така ситуація дуже характерна для країн, що розвиваються).
 2. При реалізація нетипового проекту, складності та непередбачуваності умов, в яких він буде здійснюватися, а також невизначеності складу/обсягу робіт, які необхідно буде виконати.
 3. Місцевий ринок будівельно-монтажних організацій розвинений недостатньо, що може стати причиною залучення великої кількості компаній-субпідрядників, особливо – місцевих.

У перерахованих вище випадках генеральний підрядник не бажає брати на себе ризики за проектом, особливо ті, які пов’язані з можливістю невиконання взятих на себе зобов’язань місцевими субпідрядниками. Особливо з урахуванням того, що на генерального підрядника покладається висока межа відповідальності (в необмеженому розмірі або розмірі договірної ціни), а розмір винагороди генерального підрядника в більшості випадків не перевищує 10-15% від загальної ціни, зазначеної в договорі ЕРС.

Договір ЕРСМ (Engineering, Procurement, Construction Management)

У порівнянні з договором ЕРС, такий тип договору містить для ЕРСМ-підрядника менш жорсткі умови, що визначають дотримання термінів виконання будівельних робіт. При цьому замовник отримує значну кількість повноважень, які дозволяють йому брати участь в управлінні проектом: він має право відхиляти чи схвалювати вибір субпідрядників, контролювати їх дії, пред’являти прямі вимоги до них. Вибір субпідрядників в цьому випадку, як правило, проводиться на тендерній основі.

Існує кілька типів договору ЕРСМ:

 1. Договір, при якому ЕРСМ-підрядник бере участь в якості особи, яка надає замовнику послуги, пов’язані тільки з керуванням будівельним проектом. При цьому замовник укладає більшість договорів з підрядниками незалежно від свого імені, приймаючи на себе ризики, пов’язані з невиконанням підрядниками зобов’язань, які на них покладаються. За такого виду договору (ЕРСМ) більшість ризиків, в цьому числі – перевищення запланованої вартості і затримки в реалізації проекту, буде лежати безпосередньо на замовника.
 1. Договір ЕРСМ, в основу якого покладена модель генерального підряду, базисний принцип його – «витрати плюс винагорода» (cost plus fee). Позначимо основні особливості цього виду договору:
 • підрядник отримує повну компенсацію всіх витрат, які пов’язані з будівництвом об’єкта, плюс винагороду, яка розраховується виходячи з узгодженої норми прибутку
 • окремою твердою сумою в договорі може бути передбачена виплата підряднику винагороди за управління проектом.
 • якщо докладніше розглянути структуру ціни договору, то в ній тверда величина – це винагорода безпосередньо підрядника, в той час як розмір витрат, які власне викликані проведенням будівельних робіт на об’єкті, не обмежується.
 • ЕРСМ-підрядник виступає в якості генерального підрядника, від свого імені він укладає всі договори з субпідрядниками і на нього покладається відповідальність перед замовником у випадках невиконання субпідрядниками взятих на себе зобов’язань.
 • загальний розмір відповідальності, яка покладається на EPCM-підрядника, обмежується сумою, яка визначена в якості його власної винагороди (в деяких випадках, якщо це передбачено договором – частиною цієї винагороди). Виняток – випадки, коли буде встановлена вина ЕРСМ-підрядника в невиконанні зобов’язань, яке полягає в грубій необережності або умислу.
 1. Договір ЕРСМ, який заснований на моделі генерального підряду з встановленою індикативною ціною (ЕРСМ target price) – це вид договору, базис якого також становить принцип «винагороду плюс витрати», але при цьому вказується індикативна (гранична) величина витрат на будівництво. Основні особливості цього виду договору:
 • ціна договору буде складатися з двох частин: власне, винагорода, яка покладається ЕРСМ-підряднику і прямі витрати, які включають сукупні витрати, що мають відношення до будівництва об’єкта: витрати на придбання обладнання (сонячних батарей, сонячних інверторів, металоконструкцій для монтажу сонячних модулів) і матеріалів, а також виконання робіт
 • в структурі ціни твердою сумою є тільки значення суми винагороди, яка буде виплачена ЕРСМ-підряднику.
 • сума витрат на будівництво жорстко не обмежена, вона варіативна в порівнянні з тією, яка вказана в договорі – вона може бути як вище, так і нижче. Якщо сума прямих витрат буде вищою за ту, яка вказана в договорі, то різниця буде вирахувана з винагороди, передбаченої підряднику. Правда, підрядник буде компенсувати не всю суму, на яку буде перевищено витрати. Таким чином відбувається поділ ризику перевищення суми, узгодженої в договорі на прямі витрати, між підрядником і замовником
 • якщо ЕРСМ-підрядник, без зниження якості виконання робіт, зможе домогтися економії коштів, то йому буде виплачений бонус, який розраховується як відсоток від зекономленої суми
 • договір може передбачати розмір «допустимої перевитрати», іншими словами – діапазон, в якому фактичні витрати можуть бути перевищені в порівнянні з індикативної величиною. Якщо сума, на яку були перевищені витрати, знаходиться в межах цього діапазону, то штрафні відрахування з винагороди підрядника проводитися не будуть
 • використання допустимої перевитрати має і іншу сторону, адже в цьому випадку вказується і розміри суми економії, при якій ЕСРМ-підрядник не отримає покладений бонус
 • якщо розглядати повноваження, який отримує замовник на управління проектом, то вони приблизно такі ж, як в договорі ЕРСМ, що спирається на принцип «витрати плюс винагорода»
 • загальний розмір покладеної на ЕРСМ-підрядника відповідальності обмежується сумою належної йому винагороди. Виняток становлять випадки, коли буде встановлена вина ЕРСМ-підрядника в невиконанні зобов’язань, яка полягає в грубій необережності або умислу.

У більшості випадків, щоб домогтися максимальної економії при проведенні робіт, повністю весь обсяг будівельних робіт (або його значна частина) не передається одному субпідряднику. Така договірна модель – це компроміс між договором ЕРС і договором ЕРСМ, який спирається на принцип «витрати плюс винагорода» (при цьому верхня межа не обмежується). Деякі джерела називають таку модель «EPC Target price».

Інші види EPC-контрактів

Договір ЕРС, як і ЕРСМ – це договірні моделі, в яких передбачено виконання підрядником повного циклу робіт по сонячній електростанції: від проведення проектування об’єкта до поставок необхідного обладнання та матеріалів, а також виконання повного циклу будівельно-монтажних робіт. Втім, досить поширені випадки, коли замовник самостійно виконує певну частину робіт по проекту, наприклад, розробку проекту об’єкта або поставку обладнання (сонячних панелей, інверторів, іншого). Особливо це характерно для іноземних підрядників, які з готовністю беруться за виконання проектних робіт і здійснення поставок обладнання, але при цьому не хочуть брати відповідальність за цикл будівельно-монтажних робіт. В цьому випадку рекомендовано використовувати так звані «усічені» типи договорів:

 • ЕР-договір – від англійського Engineering & Procurement.
 • ЕС- договір – від англійського Engineering & Construction (в перекладі – інжиніринг та будівництво).
 • EPCS-договір – від англійського Engineering, Procurement & Construction Supervision (в перекладі інжиніринг, постачання і контроль над будівництвом).

Іноді зустрічаються проекти сонячної енергетики, при реалізації яких замовник самостійно виконує частину функцій або перерозподіляє їх між кількома замовниками. Наприклад, замовник може самостійно виконати роботи з підготовки будівельного майданчика, а ось розробку проекту ФЕС і здійснення поставок обладнання може забезпечити один підрядник, а виконати комплекс будівельно-монтажних робіт – інший. В цілому, при такому розподілі робіт загальна вартість реалізації проекту може виявитися менше, ніж в разі, якщо аналогічний проект повністю буде реалізований одним підрядником, який уклав ЕРС-договір. Адже в цьому випадку кожен окремий підрядник приймає на себе значно менші, якщо порівнювати з ЕРС -подрядчіком, ризики. Втім, у такого підходу є і зворотна сторона – вона пов’язана з тим, що при такому способі будівництва (укладати договори з декількома незалежними підрядниками) значно зростають ризики замовника, які стосуються вартості проекту. Справа в тому, що неякісне або несвоєчасне виконання робіт одним замовником може привести до простою в роботі іншого (якщо роботи виконуються послідовно) і збільшення загального терміну реалізації проекту. Або ж до подорожчання робіт (якщо в подальшому доведеться виправляти виявлені недоліки в роботі попереднього підрядника). Крім того, можлива ситуація, коли визначити, хто з підрядників винен в браку досить важко, особливо коли дефект виявлений на «стику» робіт, виконаних різними підрядниками.